SCLERO.ORG
Search
ISN: Kannada Version

The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".

̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ ?
F ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß DAUÀèzÀ°è §gézÀªÀgÀÄ µé°è K £ïì÷ó, EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPéÌ C£ÀĪázÀ ªÀiárzÀªÀgÀÄ Q±éÆÃj ªÀÄÄAqÀVð (Kishori Mundargi.) EzÀ£ÀÄß AiÀiáªÀ ªéÊzÀågÀÄ w¢Ý ªÀÄÄzÀætPéÌ ¹zsÀÞ¥Àr¹®è. ¤gáPágÀ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ?
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ
¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ
¸éÌ÷¸ eacute;Ì÷ egrave;g eacute;Æq eacute;ªÀÄðzÀ ªÀÄÆ® P aacute;gÀtUÀ¼ÀÄ
ºÀgÀqÀĪÀÅ¢® egrave; ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ eacute;ìgï g eacute;ÆÃUÀzÀAv eacute; ºÀ§ÄâªÀÅ¢®
¨ázséUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvéì
ªéÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ
¸é̯éÆæqéªÀÄðzÀ §UéÎ
g eacute;ÆÃVUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ
EvÀgÀ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀ?

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¸áªÀiá£ÀåªáV §gÀĪÀAxÀºÀ géÆÃUÀªÀ®è. EzéÆAzÀÄ §ºÀÄPá®zÀ DméÆ EAAi Cª eacute;ÄÃjP aacute;zÀ deg; egrave; egrave; ± eacute;RqÀ 1,50,000 jAzÀ 5,00,0 CzÀ® egrave;z eacute; EzÀÄ 30 jAzÀ 50 ªÀ±Àðz eacute;ƼÀVgÀĪÀ º eacute;AUÀ¸ÀgÀ d.

JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ, ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸ÉÖ«ÄPï.

¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð zÉúÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßzÀgÀÄ PÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (ZÀªÀÄð, zÉúÀzÀ M¼ÀV£À CAUÀUÀ¼ÀÄ ). ¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷èg r¥sóÀŸÉ, °«ÄmÉqï, PÉæ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ MªÉ¯Áð¥ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ.

JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ ªÉÆ¥sÉðAiÀÄ ƥsAiàä ªÉÆ¥sªÀÄvÀÄÛ °Ã¤AiÀÄgï. EzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É (PɮĪÀÅ ¨Áj M¼ÀVgÀĪÀ CAUÁA±ÀzÀ ªÉÄïÉ) ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ zÉúÀzÀ M¼À CAUÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ºÁ¤AiÀÄÄ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÀıÀågÀ CAiÀÄıÀå PÀ«Ää DUÀĪÀÅ¢®è.

ªÀÄPÀ̼À°è AiÀiÁªÀÅzÉ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÀÅ PÁt¹ PÉÆAqÀgÉ, CzÀ£ÀÄß ZÉ®ÆØ÷íqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð CxÀªÀ dĪɣÉå÷è ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁgÉ.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è ºéZÀÄÑ «µÀAiÀĪÀÅ zéÆgÀPÀÄvÀÛzé.

¥Àv eacute;Û ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiáV ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀpt ºáUÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀjPéë ªÀiáqÀ®Ä ºéZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅAmáUÀÄvÀÛzé. KPéAzÀgé §ºÀ¼À PÀ«Ää ªéÊzÀåjUé EzÀgÀ w¼ÀĪÀ½Pé Ezé. EzÀ®èzé géÆÃVUÀ¼À°è EzÀÄ ªéÆzÀ®Ä PÀAqÀħAzÀ°è ¸éå÷ì÷Û«ÄPï ®Ä¥À¸ï JjvéªÀÄméƸÀ¸ï, ¥á°ªÀÄAiéƸéÊn¸ï ªÀÄvÀÄÛ IĪÀÄoÀAiÀiïØ Dyæ÷å÷Öð¸ÀÄ«£ÀAxé PÀAqÀħgÀÄvÀÛzé.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀµÀÖªázÀzÀÄÝ, géÆÃVUÀ¼À ªÀiá£À¹PÀ DgéÆÃUÀåPÀÄ̺ᤠGAmáUÀÄvÀÛzé. ºÀ®ªÀÅ géÆÃVUÀ¼ÀÄ váªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖªÀÅ CWéÆÃgÀªéAzÀÄ w½¹záÝgé ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ

éöäP éègéqéàäAzà ZààäPé àävàä zéúàzà Mà CAUàUàUé üé湸 (UáAiàä) GAlUàävàzé. Ezàä Pàéät UànöAiàiáUàävàzé, DzàjAzà éègéqéàäà "àäàäàgààä Pà°èàAvé àiáqàäà géUà" JAzàä éàgàä àqézé"

éègéqéàäzà àä® PágàtUààä EzàäàgéUàä w®è. Pé®àgà°è éègéqéàäà áPàgà gàáAiàäPà zààUàAzà DVgà àäzàä. GvààwAiàä, sàäàzà fêàPàt àävàä égààνAzà DUààäzéAzàä éüàáVzé. éègéqéàäzà PágàtUààä àlààä ér.

àgàqàäàŢ®è àävàä Pàég géUàzàAvé àäàŢ®.

éègéqéàäà CAlä géUàà®è. Pé Pàä®äPàäàzàä, CàPéƼàäàzàä, ZàäAàäàzàä, zéʻPà àAàPàà, gàPà Cxàà Aiàiáàzé zéúàzà zààUàà àAàPàà F géUàààä GAlä àiáqàäàŢ®è. wAr wààä Cxàà wàäߪà vàméöAiàäàä àAaPéƼàäàzàjAzà géUàà gàäàŢ®è. géVUàà Péàäää Cxàà ãàä Ezààä GAlä àiáqàäàŢ®è. . (1)

àzàzà°è àtáV F géUàààä aQvé àiáqà®ä OàAiàäàä Aiàiágàä PàAqàär®è. Dzàgé Pé®à ázséUàUé GàAiàääPà végàUàé. F é él°è PàAqàägàäà ázséUààä éöäP éègéqéàäPé àAAzàànögàäàzàä. éöäP éègéqéàä ázséUà àä àävàä éègéqéàä aQvé áUàä ézàQAiàä àAiàävàUààä Ezààä Nj

éègéqéàäààä aQvéé àiáqà®ä Pé®à végàUàé, éöA éè máàäáeóéí àävàä géáQ. ézàQAiàä àAiàävàUààä Ezààä N.

Evàgà àAAzààlö àAiàäUààä

ám E éègéqéàä? Dä CàjAzà (éöäP éègéƹ géVAiàä àäUààä)

ám E éíègéqéàä? Dxéön sóˣéرà (Aiàää.J)

géVUàà CàäsààUààä

éöäP éègéqéàä:
Péö éöjø
rsóàö éöjø
°äméq J éöjø
Néá éõéAm éöjø

éPàéʸ éègéqéàä:
°äAiàäg éöjø
àiáséAiàä éöjø
àiáséAiàä éöjø (El°Aiàä)
Evàgà àAiàäUààä
rüPàäö qàUé߹ CAq CàUé߸
EMéƦü°P sóàn
EAméöAiàä ön
eéUé' éçA

Evàgà àAiàäUààä

(2)éègéqéàä jéZ sóAqéñà sóáPö m

(3) q. àijã éäAiéä, éègéqéàä àŸàPàzà éRPàgàä géVUàUé àävàä Càgà àäéAiàäàjUé MAzàä àiáUàzààà, éƸàö, méPá 1998 éègéqéàä Páéágéà°è éýzà àiávàäUààä äaUà árà qélAiài Hjà°ègàäà éã éöm AiàääénAiàä Iƪàämáéf sáUàzà°è ésóéàg DVzágé.

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to

éègéqéàä UéUààä : MAzàä éäïél

 
Recent Donors
See ISN News for recent donors, including memorials for
Christine Kane, Joleen M. Cascaden.
 

SCLERO.ORG is the world leader for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses, such as pulmonary hypertension. We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA

Email [email protected] to request our Welcome email, or to report bad links or to update this page content.

TOLL FREE HOTLINE 1-800-564-7099
Free to U.S. and Canadian Callers. Ask for our Free Info Packet by mail or email!
Scleroderma, Pulmonary Arterial Hypertension, and related illnesses.
Privacy Policy.

 
The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!
Donate Now
Copyright 1998-2017, International Scleroderma Network. AKA Scleroderma from A to Z and SCLERO.ORG. All Rights Reserved.