SCLERO.ORG
Search
ISN: Kannada Version

The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".

̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
éègéqéàä UéUààä : MAzàä éäïél  

F àlààä DAUàèzà°è gézààgàä  é°è Kó,  Ezààä PààqàPé Càäázà àiárzààgàä Qéj àääAqàV (Kishori Mundargi.)  Ezààä Aiàiáà ézàgàä w àääzàtPé zsàޥàr®è.   gáPágà àlààä Uààä.

Jgàqàä ààääR éègéqéàä UéUààä
éPàéʸéq éègéqéàä
éöäP
sàà
Péö AqéA
°äméq éègéqéàä
rsóàŸ éègéqéàä

Méá AqéA
däéʯ éègéqéàä
Evàgà àAAzààlö àAiàäUààä
Jgàqàä ààääR éègéqéàä UéUààä

JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ½ªé: ¯éÆÃPÀ¯éʸéqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸éÖ«ÄPï.

  éègéqéàä àäPà̼à°è PàAqàäAzà°è Czààä   däéʯ éègéqéàäéAzàä   PàgéAiàäáUàävàzé .  éPàéʸéq éègéqéàä (°äAiàäg áUàä éƥsóéAiàä) àäPà̼à°è éZàä Pàt¹PéArzé.

éPàéʸéq

Jgàqàä vàgàà éPàéʸéq éègéqéàäzé:   °äAiàäg   áUàä  éƥsóéAiàä.   éPàéʸéq éègéqéàäà Zààäzà éäïé àjuáàä gàävàzé. Pé®éǪéää àäƼé àävàä àiáAàzà éäïé àjuáàä gàävàzé, Dzàgé zéúàzéƼàVà CAUàUàUé Aiàiáà áAiàäàä GAlä  àiáqàäàŢ®è.

éPàéʸéq éègéqéàäà éZàä áAiàäàä GAlä àiáqàäàŢ®è, Zààä Cmá àiárzáUà àiávà Ezàä éöäP éègéqéàäààä é®äàAvé PàAqàä gàävàzé Céö

éöäP

ºÀ®ªágÀÄ jÃwAiÀÄ ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðUÀ½ªé: Péæ¸ïÖ°«Äméqï   ªÀÄvÀÄÛ r¥sóÀÅ¸ï ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄÄváÛgé. EzÀ£ÀÄß ¥éÇæUéæ¹ìªï ¹¸éÖ«ÄSï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï CxÀªÀ ¥sóÀ«Ä°AiÀÄ¯ï ¥éÇæUéæ¹ìªï  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄ®Ä §ºÀÄzÀÄ.

F jwAiàä éègé qéàäà ZààäPé, gàPà CAàUàUé Cxàà zéúàzà Mà CAUàUàUé á GAlä àiáqà àäzàä. ZààäPé áAiàiázáUà, éZàä àänöUé Ezàä PéUàà àävàä àääRzà Zààäààä UànöAiàiáV Pà°èàAvé àiáqàävàzé. gàPà CAàUàUé   géáq GAmáUà àäzàä. zéúàzà Mà CAUàUàà éäïé Ezàä àjuáàä gà®ä ágàAsààzáUà, zéʻPà Pégàvé Cxàà áààä GAlä àiáqà  àäzàä.

sàà

ºÀ®ªágÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »Azé, PéêÀ® ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï EAzÀ CwAiÀiáV £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ.

géVUàààä ézàgàä àjQ aQvé àiáqàäwzàgàä. DzàjAzà dàgàä éöäP éègéqéàäà àà áPàgà áUàä àäèvàäUé Págàt JAzàä àAzàgàä. Dzàgé EwZéUé à®ágàä éègéqéàä UéUàààä AUàr, CzàPé vàPàAxé aQvé àiáqàäwgàäàzàjAzà, Pé®à éègéqéàä géVUàà°è Ezàä Pàää àälözà°è Pát¹PéAqàä Càgà sàà àgáVzàä üWáAiàääàgáV EgààäzéAzàä dàgà°è wàäàPé Azé.

Péö AqéA

Péö AqéA ,  EzàjAzà àiávà Zààä UànöAiàäUàäàŢ®è. Péö JAzàgé Pá°éƹ, géáq, FéƥsàUà, éègéqàPéööʯ àävàä mé®AUéPàöAiàä. Péö MAzé géVAiàä°è Pát¹PéƼààäzàä Cxàà Ezàä égé jwAiàä éègéqéàäzéAUé (Cxàà DméEàää géUàzéAUé) PàAqàägààäzàä, GzáàgàuéUé Péö àävàä °äméq éègéqéàä Cxàà Péö àävàä ®äà. Péö àlààä Uààä.

°äméq éègéqéàä  

°äméq éègéqéàä   PéUàà ZààäPé (Pé®éǪéää Pàvàä áUàä àääRzà ZààäPé) á GAmáUàävàzé.    °äméq éègéqéàä é àlààä Uààä.

rsóàŸ éègéqéàä  

rsóàŸ éègéqéàä   Zààäà PéUàà éäïáUàzà°è ( àävàä véüàäUàà°è) UànöAiàiáUàävàzé.  Ezàgà®è à®ágàä  UéUàé, éègéqéàä á éègéqéàä, Ezàgà°è zéúàzà Mà CAUàUàUé sóéʨé湸 GAmáUàävàzé Dzàgé Zààäà UànöAiàiáUàäàŢ®è. sóáä°Aiàä éUé éöäP éègéƹ, F Càgàƥàázà jwAiàä éègéqéàäà àAàágàAàgéAiàiáV PàAqàägàävàzé.

Méá AqéA

géVAiàä°è éègéqéàäzà eévéUé DméEàää géUà PàAqàäAzà°è (®äà,IäàäméAiài Dxéön) Czààä   Méá JAzàä PàgéAiàäáUàävàzé,   GzáàgàuéUé "rsóàŸ éègéqéàä áUàä ®äà".  äPéq PàéQö nàä géUàzà°è (JAnr) Cxàà CإsóégéAAiéäméq PàéQö nàä géUàzà°è (Aiàäänr) éègéqéàä sázséUààä Pát¹PéƼààäzàä. éègéqéàä E Méá àlààä Uààä.

Evàgà àAAzààlö àAiàäUààä

áUàä

däéʯ éègéqéàä   J J lä f

éègéqéàä éñàAm CAq PéVég éöjø    J J lä f

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to ISN: Korean Version
 
Recent Donors
See ISN News for recent donors, including memorials for
Christine Kane, Joleen M. Cascaden.
 

SCLERO.ORG is the world leader for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses, such as pulmonary hypertension. We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA

Email [email protected] to request our Welcome email, or to report bad links or to update this page content.

TOLL FREE HOTLINE 1-800-564-7099
Free to U.S. and Canadian Callers. Ask for our Free Info Packet by mail or email!
Scleroderma, Pulmonary Arterial Hypertension, and related illnesses.
Privacy Policy.

 
The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!
Donate Now
Copyright 1998-2017, International Scleroderma Network. AKA Scleroderma from A to Z and SCLERO.ORG. All Rights Reserved.