SCLERO.ORG
Search
ISN: Kannada Version
The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".
̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ ?
F ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß DAUÀèzÀ°è §gézÀªÀgÀÄ µé°è K £ïì÷ó, EzÀ£ÀÄß PÀ£ÀßqÀPéÌ C£ÀĪázÀ ªÀiárzÀªÀgÀÄ Q±éÆÃj ªÀÄÄAqÀVð (Kishori Mundargi.) EzÀ£ÀÄß AiÀiáªÀ ªéÊzÀågÀÄ w¢Ý ªÀÄÄzÀætPéÌ ¹zsÀÞ¥Àr¹®è. ¤gáPágÀ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀÄ?
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ
¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ
¸éÌ÷¸ eacute;Ì÷ egrave;g eacute;Æq eacute;ªÀÄðzÀ ªÀÄÆ® P aacute;gÀtUÀ¼ÀÄ
ºÀgÀqÀĪÀÅ¢® egrave; ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ eacute;ìgï g eacute;ÆÃUÀzÀAv eacute; ºÀ§ÄâªÀÅ¢®
¨ázséUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ aQvéì
ªéÊzÀåQÃAiÀÄ ¥ÀæAiÀÄvÀßUÀ¼ÀÄ
¸é̯éÆæqéªÀÄðzÀ §UéÎ
g eacute;ÆÃVUÀ¼À C£ÀĨsÀªÀUÀ¼ÀÄ
EvÀgÀ ¸ÀA§AzÀ¥ÀlÖ «µÀAiÀÄUÀ¼ÀÄ
¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð JAzÀgéãÀ?

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¸áªÀiá£ÀåªáV §gÀĪÀAxÀºÀ géÆÃUÀªÀ®è. EzéÆAzÀÄ §ºÀÄPá®zÀ DméÆ EAAi Cª eacute;ÄÃjP aacute;zÀ deg; egrave; egrave; ± eacute;RqÀ 1,50,000 jAzÀ 5,00,0 CzÀ® egrave;z eacute; EzÀÄ 30 jAzÀ 50 ªÀ±Àðz eacute;ƼÀVgÀĪÀ º eacute;AUÀ¸ÀgÀ d.

JgÀqÀÄ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ, ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸ÉÖ«ÄPï.

¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð zÉúÀzÀ AiÀiÁªÀ ¨sÁUÀªÀ£ÁßzÀgÀÄ PÁqÀ§ºÀÄzÀÄ (ZÀªÀÄð, zÉúÀzÀ M¼ÀV£À CAUÀUÀ¼ÀÄ ). ¹¸ÉÖ«ÄPï ¸ÉÌ÷èg r¥sóÀŸÉ, °«ÄmÉqï, PÉæ¸ïÖ ªÀÄvÀÄÛ MªÉ¯Áð¥ï JAzÀÄ PÀgÉAiÀįÁVzÉ.

JgÀqÀÄ jÃwAiÀÄ ¯ÉÆPÀ¯Éå÷ìqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð«zÉ ªÉÆ¥sÉðAiÀÄ ªÉÆ¥sÉðAiàä ªÉÆ¥sªÀÄvÀÄÛ °Ã¤AiÀÄgï. EzÀÄ ZÀªÀÄðzÀ ªÉÄÃ¯É (PɮĪÀÅ ¨Áj M¼ÀVgÀĪÀ CAUÁA±ÀzÀ ªÉÄïÉ) ¥ÀjuÁªÀÄ ©ÃgÀÄvÀÛzÉ. EzÀjAzÀ zÉúÀzÀ M¼À CAUÀUÀ½UÉ AiÀiÁªÀ ºÁ¤AiÀÄÄ GAmÁUÀĪÀÅ¢®è ºÁUÀÄ ªÀÄ£ÀıÀågÀ CAiÀÄıÀå PÀ«Ää DUÀĪÀÅ¢®è.

ªÀÄPÀ̼À°è AiÀiÁªÀÅzÉ §UÉAiÀÄ ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÀÅ PÁt¹ PÉÆAqÀgÉ, CzÀ£ÀÄß ZÉ®ÆØ÷íqï ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄð CxÀªÀ dĪɣÉå÷è ¸ÉÌ÷ègÉÆqɪÀÄðªÉAzÀÄ PÀgÉAiÀÄÄvÁgÉ.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlzÀ°è ºéZÀÄÑ «µÀAiÀĪÀÅ zéÆgÀPÀÄvÀÛzé.

¥Àv eacute;Û ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiáV ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀÅzÀÄ §ºÀ¼À PÀpt ºáUÀÄ EzÀ£ÀÄß ¥ÀjPéë ªÀiáqÀ®Ä ºéZÀÄÑ ¸ÀªÀÄAiÀĪÀÅAmáUÀÄvÀÛzé. KPéAzÀgé §ºÀ¼À PÀ«Ää ªéÊzÀåjUé EzÀgÀ w¼ÀĪÀ½Pé Ezé. EzÀ®èzé géÆÃVUÀ¼À°è EzÀÄ ªéÆzÀ®Ä PÀAqÀħAzÀ°è ¸éå÷ì÷Û«ÄPï ®Ä¥À¸ï JjvéªÀÄméƸÀ¸ï, ¥á°ªÀÄAiéƸéÊn¸ï ªÀÄvÀÄÛ IĪÀÄoÀAiÀiïØ Dyæ÷å÷Öð¸ÀÄ«£ÀAxé PÀAqÀħgÀÄvÀÛzé.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð ¥ÀjÃQë¸ÀĪÀÅzÀÄ vÀÄA§ PÀµÀÖªázÀzÀÄÝ, géÆÃVUÀ¼À ªÀiá£À¹PÀ DgéÆÃUÀåPÀÄ̺ᤠGAmáUÀÄvÀÛzé. ºÀ®ªÀÅ géÆÃVUÀ¼ÀÄ váªÀÅ C£ÀĨsÀ«¹zÀ PÀµÀÖªÀÅ CWéÆÃgÀªéAzÀÄ w½¹záÝgé ¥ÀvéÛ ªÀiáqÀĪÀ PÀµÀÖUÀ¼ÀÄ ¥ÀÅlªÀ£ÀÄß UÀªÀĤ¹.

¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðzÀ ¥ÀjuáªÀÄ

¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð¢Azà ZàªàäðPéÌ ªàävàäÛ zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ¦üû¨éÆ湸ï (UáAiàä) GAlUàävàÛzé. Ezàä PàæªéäÃt UànöAiàiáUàävàÛzé, DzàjAzà ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ "ªàä£àä±àågà£àäß Pà°è£àAvé ªàiáqàäªà géÆÃUà" JAzàä ºé¸àgàä ¥àqé¢zé"

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà ªàäÆ® PágàtUà¼àä EzàäªàgéUàä w½¢®è. P鮪àgà°è ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ºá¤Pàgà gà¸áAiàä¤Pà zàæªàåUà½Azà DVgà §ºàäzàä. GvààwÃAiàä, ¨sàäæ£àzà fêàPàt ªàävàäÛ ªéÊgà¸àνAzà DU৺àäzéAzàä ºéüà¯áVzé. ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà PágàtUà¼àä ¥àÅlªà£àäß £éÆÃr.

ºàgàqàäªàÅ¢®è ªàävàäÛ Pà£éìgï géÆÃUàzàAvé ºà§äâªàÅ¢®.

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ CAlä géÆÃUàªà®è. PéÊ Pàä®äPàäªàÅzàä, C¦àPéƼàäîªàÅzàä, ZàäA©¸àäªàÅzàä, zéÊ»Pà ¸àA¥àæPàªàÅ, gàPàÛ Cxàªà AiàiáªàÅzéà zéúàzà zàæªàUà¼à ¸àA¥àæPàªàÅ F géÆÃUàªà£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è. wAr w£à¸àä Cxàªà w£àäߪà vàméöAiàä£àäß ºàAaPéƼàäîªàÅzàjAzà géÆÃUàªàÅ §gàäªàÅ¢®è. géÆÃVUà¼à Péªàäää Cxàªà ¹Ã£àä Ezà£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è. . (1)

¸àzàåzà°è ¥àÇtðªáV F géÆÃUàªà£àäß aQvéì ªàiáqà®ä Oµà¢Aiàä£àäß Aiàiágàä PàAqàä»r¢®è. Dzàgé P鮪àÅ ¨ázséUà½Ué G¥àAiàääPàÛ végà¦Uཪé. F ªé¨ï ¸éÊlß°è PàAqàä§gàäªà ¨ázséUà¼àä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðPéÌ ¸àA§Azà¥ànögàäªàÅzàä. ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¨ázséUà ¼àä ªàävàäÛ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð aQvéì ºáUàä ªéÊzàåQÃAiàä ¥àæAiàävàßUà¼àä Ezà£àäß N¢j

¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªà£àäß aQvéìé ªàiáqà®ä P鮪àÅ végà¦Uཪé, ¸éöA ¸é¯ïè máæ£àäì÷áeóéÆí£ï ªàävàäÛ gé¯áQì£ï. ªéÊzàåQÃAiàä ¥àæAiàävàßUà¼àä Ezà£àäß N¢.

Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä

ªámï E¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð? D«ä CªàjAzà (¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï géÆÃVAiàä ªàäUà¼àä)

ªámï E¸ï ¸éí÷ègéÆqéªàäð? DxéæöÊðn¸ï ¥sóË£éرà£ï (Aiàää.J¸ï)

géÆÃVUà¼à C£àä¨sàªàUà¼àä

¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð:
Péæ¸ïö ¸éÆöjøï
r¥sóàÅöå¸ï ¸éÆöjøï
°«äméqï J¹Ø ¸éÆöjøï
Nªé¯áð¥ï ¥éõéAmï ¸éÆöjøï

¯éÆÃPà¯éʸïØ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð:
°Ã¤Aiàägï ¸éÆöjøï
ªàiá¥séðAiàä ¸éÆöjøï
ªàiá¥séðAiàä ¸éÆöjøï (El°Aiàä£ï)
Evàgà «µàAiàäUà¼àä
r¦üûPàä¯ïö qàåUéÆß¹¸ï CAqï C£àØ÷åUéÆ߸ïØ
EM¹£éƦü°Pï ¥sóà¹ìn¸ï
EAmé¹öð²Aiàä¯ï ¹¹ön¸ï
eéÆUéæ£ï'¸ï ¹£éÆØçA

Evàgà «µàAiàäUà¼àä

(2)¸éÌ÷ègéÆqéªàäð j¸éZïð ¥sóËAqéñà£ï ¥sóáPïö ¶Ãmï

(3) qïæ. ªàiËjÃ£ï ªéäAiéä¸ï, ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¥àŸàÛPàzà ¯éÃRPàgàä géÆÃVUà½Ué ªàävàäÛ Cªàgà ªàä£éAiàäªàjUé MAzàä ªàiáUàðzà±àð£à, ºéƸàö£ï, méPáì¸ 1998 ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð Pá£éágé¤ì£à°è ºéýzà ªàiávàäUà¼àä «äaUà£ï £ár£à qélæAiàiïÛ Hj£à°ègàäªà ªéÃ£ï ¸éömï Aiàä䤪é¹ðnAiàä Iƪàämá¯éÆf «¨sáUàzà°è ¥éÇæ¥sóé¸àìgï DVzáÝgé.

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to

¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä : MAzàä ªéäïéÆßÃl

 

Many thanks to our recent donors, Jack and Elizabeth Lewis. See ISN News for more donors. Click Here to Donate.

 

TOLL FREE HOTLINE, U.S. and Canada: 1-800-564-7099
Ask for our Free Info Packet by email or postal mail!

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses.

We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected] to request our Welcome email, report bad links, or update page content. Disclaimer. Privacy Policy.
 

The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!

DONATE