SCLERO.ORG
Search
ISN: Kannada Version
The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".
̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä : MAzàä ªéäïéÆßÃl  

F ¥àÅlªà£àäß DAUàèzà°è §gézàªàgàä  µé°è K£ïì÷ó,  Ezà£àäß Pà£àßqàPéÌ C£àäªázà ªàiárzàªàgàä Q±éÆÃj ªàääAqàVð (Kishori Mundargi.)  Ezà£àäß Aiàiáªà ªéÊzàågàä w¢Ý ªàääzàætPéÌ ¹zsàÞ¥àr¹®è.   ¤gáPágà ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

Jgàqàä ¥àæªàääR ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä
¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
¹¸éö«äPï
¨s૱àå
Péæ¸ïö ¹AqéÆæA
°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðr¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
Mªé¯áð¥ï ¹AqéÆæA
dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä
Jgàqàä ¥àæªàääR ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä

JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ½ªé: ¯éÆÃPÀ¯éʸéqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸éÖ«ÄPï.

  ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ªàäPà̼à°è PàAqàä§Azà°è Czà£àä   dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªéAzàä   PàgéAiàä¯áUàävàÛzé .  ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð (°Ã¤Aiàägï ºáUàä ªéÆ¥sóéðAiàä) ªàäPà̼à°è ºéZàäÑ Pàt¹PéÆArzé.

¯éÆÃPà¯éʸéqï

Jgàqàä vàgàºà ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð«zé:   °Ã¤Aiàägï   ºáUàä  ªéÆ¥sóéðAiàä.   ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ Zàªàäðzà ªéäÃ¯é ¥àjuáªàä ©ÃgàävàÛzé. P鮪éǪéää ªàäÆ¼é ªàävàäÛ ªàiáA¸àzà ªéäÃ¯é ¥àjuáªàä ©ÃgàävàÛzé, Dzàgé zéúàzéƼàV£à CAUàUà½Ué Aiàiáªà ºá¤Aiàä£àäß GAlä  ªàiáqàäªàÅ¢®è.

¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ºéZàäÑ ºá¤Aiàä£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è, Zàªàäð Cmá¦ì ªàiárzáUà ªàiávàæ Ezàä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªà£àäß ºéÆîäªàAvé PàAqàä §gàävàÛzé Cµéö

¹¸éö«äPï

ºÀ®ªágÀÄ jÃwAiÀÄ ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðUÀ½ªé: Péæ¸ïÖ°«Äméqï   ªÀÄvÀÄÛ r¥sóÀÅ¸ï ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄÄváÛgé. EzÀ£ÀÄß ¥éÇæUéæ¹ìªï ¹¸éÖ«ÄSï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï CxÀªÀ ¥sóÀ«Ä°AiÀÄ¯ï ¥éÇæUéæ¹ìªï  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄ®Ä §ºÀÄzÀÄ.

F jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆ qéªàäðªàÅ ZàªàäðPéÌ, gàPàÛ CA±àUà½Ué Cxàªà zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ºá¤ GAlä ªàiáqà §ºàäzàä. ZàªàäðPéÌ ºá¤AiàiázáUà, ºéZàäÑ ªàänöUé Ezàä PéÊUà¼à ªàävàäÛ ªàääRzà Zàªàäðªà£àäß UànöAiàiáV Pà°è£àAvé ªàiáqàävàÛzé. gàPàÛ CA±àUà½Ué   gé£áqïì GAmáUà §ºàäzàä. zéúàzà M¼à CAUàUà¼à ªéäïé Ezàä ¥àjuáªàä ©Ãgà®ä ¥áægàA¨sàªàzáUà, zéÊ»Pà PéÆgàvé Cxàªà ¸áªà£àäß GAlä ªàiáqà  §ºàäzàä.

¨s૱àå

ºÀ®ªágÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »Azé, PéêÀ® ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï EAzÀ CwAiÀiáV £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ.

géÆÃVUà¼à£àäß ªéÊzàågàä ¥àjÃQë¹ aQvéì ªàiáqàäwzàÝgàä. DzàjAzà d£àgàä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ §ºà¼à ºá¤Pàgà ºáUàä ªàäèvàäå«Ué Págàt JAzàä £àA©zàÝgàä. Dzàgé EwÛZéUé ºà®ªágàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼à£àäß «AUàr¹, CzàPéÌ vàPàÌAxé aQvéì ªàiáqàäwÛgàäªàÅzàjAzà, P鮪àÅ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð géÆÃVUà¼à°è Ezàä Pà«ää ªàälözà°è Pát¹PéÆAqàä Cªàgà ¨s૱àå ºà¹gáVzàäÝ ¢üÃWáðAiàääµàågáV Eg৺àäzéAzàä d£àgà°è w¼àäªà½Pé §A¢zé.

Péæ¸ïö ¹AqéÆæA

Péæ¸ïö ¹AqéÆæA ,  EzàjAzà ªàiávàæ Zàªàäð UànöAiàäUàäªàÅ¢®è. Péæ¸ïö JAzàgé Pá°ì£éƹ¸ï, gé£áqïì, F¸éÆ¥sàUà¸ï, ¸éÌ÷ègéÆqàPéööÊ¯ï ªàävàäÛ mé®AUéPàö²Aiàä. Péæ¸ïö MAzéà géÆÃVAiàä°è Pát¹PéƼààäzàä Cxàªà Ezàä ¨éÃgé jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzéÆA¢Ué (Cxàªà DméÆEªàääå£ï géÆÃUàzéÆA¢Ué) PàAqàä§g৺àäzàä, GzáºàgàuéUé Péæ¸ïö ªàävàäÛ °«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð Cxàªà Péæ¸ïö ªàävàäÛ ®ä¥à¸ï. Péæ¸ïö ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð  

°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   PéÊUà¼à ZàªàäðPéÌ (P鮪éǪéää PàvàäÛ ºáUàä ªàääRzà ZàªàäðPéÌ) ºá¤ GAmáUàävàÛzé.    °«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ªé¨ï ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð  

r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   ZàªàäðªàÅ PéÊUà¼à ªéäïáãUàzà°è ( ªàävàäÛ véÆüàäUà¼àî°è) UànöAiàiáUàävàÛzé.  Ezàgà®Æè ºà®ªágàä  §UéUཪé, ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¸á£ïì ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð, Ezàgà°è zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ¥sóéʨéÆ湸ï GAmáUàävàÛzé Dzàgé ZàªàäðªàÅ UànöAiàiáUàäªàÅ¢®è. ¥sóá«ä°Aiàä¯ï ¥éÇæUéæ¹ìªï ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï, F C¥àgàÆ¥àªázà jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ªàAµà¥ágàA¥àgéAiàiáV PàAqàä§gàävàÛzé.

Mªé¯áð¥ï ¹AqéÆæA

géÆÃVAiàä°è ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà eéÆvéUé DméÆEªàääå£ï géÆÃUà PàAqàä§Azà°è (®ä¥à¸ï,IäªàäméÆAiàiïØ DxéæöÊðn¸ï) Czà£àäß   Mªé¯áð¥ï JAzàä PàgéAiàä¯áUàävàÛzé,   GzáºàgàuéUé "r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ºáUàä ®ä¥à¸ï".  «äPéìqï Pà£éQöªï n±àäå géÆÃUàzà°è (JA¹nr) Cxàªà C¤Ø¥sóégéA²Aiéäméqï Pà£éQöªï n±àäå géÆÃUàzà°è (Aiàää¹nr) ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¨sázséUà¼àä Pát¹PéƼààäzàä. ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð E£ï Mªé¯áð¥ï ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä

ºáUàä

dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   J¹Ý J lä fû

¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¥éñàAmï CAqï PéÃVðªégï ¸éÆöjÃ¸ï    J¹Ý J lä fû

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to ISN: Korean Version
 

Many thanks to our recent donors, Network for Good. See ISN News for more donors. Click Here to Donate.

 

TOLL FREE HOTLINE, U.S. and Canada: 1-800-564-7099
Ask for our Free Info Packet by email or postal mail!

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses.

We are a service of the nonprofit International Scleroderma Network (ISN), which is a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team, or Volunteer. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected] to request our Welcome email, report bad links, or update page content. Disclaimer. Privacy Policy.
 

The most important thing in the world to know about scleroderma is sclero.org!

DONATE