SCLERO.ORG
Search
SCLERO.ORG is retiring 4-24-2021. Thank you for the memories! You'll still find us in the Wayback Machine, and we'll carry your stories in our hearts forever.
ISN: Kannada Version
The pages uses the BRH Kannada font, which can be downloaded for free at BRH Kannada Font Installation. Browser encoding should then be set to "AutoSelect".
̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð JAzÀgéãÀÄ? ̧éÌ÷ègéÆqéaÀÄð §UéUÀ1⁄4ÀÄ : MAzÀÄ aéÄà ̄éÆßÃl
¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä : MAzàä ªéäïéÆßÃl  

F ¥àÅlªà£àäß DAUàèzà°è §gézàªàgàä  µé°è K£ïì÷ó,  Ezà£àäß Pà£àßqàPéÌ C£àäªázà ªàiárzàªàgàä Q±éÆÃj ªàääAqàVð (Kishori Mundargi.)  Ezà£àäß Aiàiáªà ªéÊzàågàä w¢Ý ªàääzàætPéÌ ¹zsàÞ¥àr¹®è.   ¤gáPágà ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

Jgàqàä ¥àæªàääR ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä
¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
¹¸éö«äPï
¨s૱àå
Péæ¸ïö ¹AqéÆæA
°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðr¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
Mªé¯áð¥ï ¹AqéÆæA
dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð
Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä
Jgàqàä ¥àæªàääR ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼àä

JgÀqÀÄ ¥ÀæªÀÄÄR ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄð §UéUÀ½ªé: ¯éÆÃPÀ¯éʸéqï ªÀÄvÀÄÛ ¹¸éÖ«ÄPï.

  ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ªàäPà̼à°è PàAqàä§Azà°è Czà£àä   dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªéAzàä   PàgéAiàä¯áUàävàÛzé .  ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð (°Ã¤Aiàägï ºáUàä ªéÆ¥sóéðAiàä) ªàäPà̼à°è ºéZàäÑ Pàt¹PéÆArzé.

¯éÆÃPà¯éʸéqï

Jgàqàä vàgàºà ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð«zé:   °Ã¤Aiàägï   ºáUàä  ªéÆ¥sóéðAiàä.   ¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ Zàªàäðzà ªéäÃ¯é ¥àjuáªàä ©ÃgàävàÛzé. P鮪éǪéää ªàäÆ¼é ªàävàäÛ ªàiáA¸àzà ªéäÃ¯é ¥àjuáªàä ©ÃgàävàÛzé, Dzàgé zéúàzéƼàV£à CAUàUà½Ué Aiàiáªà ºá¤Aiàä£àäß GAlä  ªàiáqàäªàÅ¢®è.

¯éÆÃPà¯éʸéqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ºéZàäÑ ºá¤Aiàä£àäß GAlä ªàiáqàäªàÅ¢®è, Zàªàäð Cmá¦ì ªàiárzáUà ªàiávàæ Ezàä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªà£àäß ºéÆîäªàAvé PàAqàä §gàävàÛzé Cµéö

¹¸éö«äPï

ºÀ®ªágÀÄ jÃwAiÀÄ ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðUÀ½ªé: Péæ¸ïÖ°«Äméqï   ªÀÄvÀÄÛ r¥sóÀÅ¸ï ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéÆqéªÀÄðªÀ£ÀÄß  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄÄváÛgé. EzÀ£ÀÄß ¥éÇæUéæ¹ìªï ¹¸éÖ«ÄSï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï CxÀªÀ ¥sóÀ«Ä°AiÀÄ¯ï ¥éÇæUéæ¹ìªï  ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï JAzÀÄ PÀgéAiÀÄ®Ä §ºÀÄzÀÄ.

F jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆ qéªàäðªàÅ ZàªàäðPéÌ, gàPàÛ CA±àUà½Ué Cxàªà zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ºá¤ GAlä ªàiáqà §ºàäzàä. ZàªàäðPéÌ ºá¤AiàiázáUà, ºéZàäÑ ªàänöUé Ezàä PéÊUà¼à ªàävàäÛ ªàääRzà Zàªàäðªà£àäß UànöAiàiáV Pà°è£àAvé ªàiáqàävàÛzé. gàPàÛ CA±àUà½Ué   gé£áqïì GAmáUà §ºàäzàä. zéúàzà M¼à CAUàUà¼à ªéäïé Ezàä ¥àjuáªàä ©Ãgà®ä ¥áægàA¨sàªàzáUà, zéÊ»Pà PéÆgàvé Cxàªà ¸áªà£àäß GAlä ªàiáqà  §ºàäzàä.

¨s૱àå

ºÀ®ªágÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »Azé, PéêÀ® ¹¸éÖ«ÄPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï EAzÀ CwAiÀiáV £ÀgÀ¼ÀÄwÛzÀÝ.

géÆÃVUà¼à£àäß ªéÊzàågàä ¥àjÃQë¹ aQvéì ªàiáqàäwzàÝgàä. DzàjAzà d£àgàä ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ §ºà¼à ºá¤Pàgà ºáUàä ªàäèvàäå«Ué Págàt JAzàä £àA©zàÝgàä. Dzàgé EwÛZéUé ºà®ªágàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð §UéUà¼à£àäß «AUàr¹, CzàPéÌ vàPàÌAxé aQvéì ªàiáqàäwÛgàäªàÅzàjAzà, P鮪àÅ ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð géÆÃVUà¼à°è Ezàä Pà«ää ªàälözà°è Pát¹PéÆAqàä Cªàgà ¨s૱àå ºà¹gáVzàäÝ ¢üÃWáðAiàääµàågáV Eg৺àäzéAzàä d£àgà°è w¼àäªà½Pé §A¢zé.

Péæ¸ïö ¹AqéÆæA

Péæ¸ïö ¹AqéÆæA ,  EzàjAzà ªàiávàæ Zàªàäð UànöAiàäUàäªàÅ¢®è. Péæ¸ïö JAzàgé Pá°ì£éƹ¸ï, gé£áqïì, F¸éÆ¥sàUà¸ï, ¸éÌ÷ègéÆqàPéööÊ¯ï ªàävàäÛ mé®AUéPàö²Aiàä. Péæ¸ïö MAzéà géÆÃVAiàä°è Pát¹PéƼààäzàä Cxàªà Ezàä ¨éÃgé jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzéÆA¢Ué (Cxàªà DméÆEªàääå£ï géÆÃUàzéÆA¢Ué) PàAqàä§g৺àäzàä, GzáºàgàuéUé Péæ¸ïö ªàävàäÛ °«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð Cxàªà Péæ¸ïö ªàävàäÛ ®ä¥à¸ï. Péæ¸ïö ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð  

°«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   PéÊUà¼à ZàªàäðPéÌ (P鮪éǪéää PàvàäÛ ºáUàä ªàääRzà ZàªàäðPéÌ) ºá¤ GAmáUàävàÛzé.    °«äméqï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ªé¨ï ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð  

r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   ZàªàäðªàÅ PéÊUà¼à ªéäïáãUàzà°è ( ªàävàäÛ véÆüàäUà¼àî°è) UànöAiàiáUàävàÛzé.  Ezàgà®Æè ºà®ªágàä  §UéUཪé, ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¸á£ïì ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð, Ezàgà°è zéúàzà M¼à CAUàUà½Ué ¥sóéʨéÆ湸ï GAmáUàävàÛzé Dzàgé ZàªàäðªàÅ UànöAiàiáUàäªàÅ¢®è. ¥sóá«ä°Aiàä¯ï ¥éÇæUéæ¹ìªï ¹¸éö«äPï ¸éÌ÷ègéƹ¸ï, F C¥àgàÆ¥àªázà jÃwAiàä ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðªàÅ ªàAµà¥ágàA¥àgéAiàiáV PàAqàä§gàävàÛzé.

Mªé¯áð¥ï ¹AqéÆæA

géÆÃVAiàä°è ¸éÌ÷ègéÆqéªàäðzà eéÆvéUé DméÆEªàääå£ï géÆÃUà PàAqàä§Azà°è (®ä¥à¸ï,IäªàäméÆAiàiïØ DxéæöÊðn¸ï) Czà£àäß   Mªé¯áð¥ï JAzàä PàgéAiàä¯áUàävàÛzé,   GzáºàgàuéUé "r¥sóàÅ¸ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ºáUàä ®ä¥à¸ï".  «äPéìqï Pà£éQöªï n±àäå géÆÃUàzà°è (JA¹nr) Cxàªà C¤Ø¥sóégéA²Aiéäméqï Pà£éQöªï n±àäå géÆÃUàzà°è (Aiàää¹nr) ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¨sázséUà¼àä Pát¹PéƼààäzàä. ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð E£ï Mªé¯áð¥ï ¥àÅlªà£àäß Uàªà䤹.

Evàgà ¸àA§Azà¥àlö «µàAiàäUà¼àä

ºáUàä

dä«£éÊ¯ï ¸éÌ÷ègéÆqéªàäð   J¹Ý J lä fû

¸éÌ÷ègéÆqéªàäð ¥éñàAmï CAqï PéÃVðªégï ¸éÆöjÃ¸ï    J¹Ý J lä fû

Banumathy Sridharan: ISN Tamil Translator

Scleroderma from A to Z: Kannada Version

ISN: Kannada by Kishori Mundargi

ISN: Tamil by Banumathy Sridharan

Aziz: Surviving Son of Gangrene Patient (India) What I am writing now is something even more horrible than what you might have read in a Stephen King's scariest of novels. My father died of gangrene…

Jonty: Son of Scleroderma Patient (Hyderabad, India) In 1997, I secured a seat in a medical college in Hyderabad and enrolled for the MBBS degree course. I then took my mother to meet Dr. Narasimhalu…

Kamlesh: Husband of Limited Scleroderma Patient (India) In a pulmonary function test, there was severe restriction and severe obstruction…

Kishori Mundargi, Kannada Translator

Madhu Bhatia: Morphea (Delhi, India) When will I get respite and correct diagnosis? Pain on the wound is excruciating. I am entangled in a web of doctors with no clear diagnosis…

Mani: Son of Systemic Scleroderma Patient (Hyderabad, India) My mother was always complaining of breathlessness, slight fever, and nails and fingers turning blue when exposed to cold air…

Pushpa: Scleroderma with Raynaud's (Bangalore, India) Around my 21st winter, the year of 1982 in Calcutta, India, is when I first noticed my nails and fingers were turning blue when exposed to the cold…

Seema: Progressive Systemic Sclerosis (India) Finally I came to know about Dr. V.R. Joshi, an internist who specialized in rheumatic diseases…

Sujatha: Diffuse Systemic Sclerosis (Bangalore, India) I am 36 years old and hail from Bangalore in the Southern State of Karnataka in India…

Go to ISN: Korean Version
 
 

SCLERO.ORG is the world's leading nonprofit for trustworthy research, support, education and awareness for scleroderma and related illnesses. We are a 501(c)(3) U.S.-based public charitable foundation, established in 2002. Meet Our Team. Donations may also be mailed to:

International Scleroderma Network (ISN)
7455 France Ave So #266
Edina, MN 55435-4702 USA
Email [email protected]. Disclaimer. Privacy Policy.